top of page

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด (“เรา”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมาทราบว่า เรามีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม  และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของเรา ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังเรา ส่งต่อ เปิดเเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่เราเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากเราให้แก่ท่าน เราจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว
 
การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้จากหลายช่องทาง ดังนี้ 
1. ได้รับโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการดังนี้
1.1 เมื่อท่านลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้บริการกับเรา หรือเมื่อท่านยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ กับเรา
1.2 เมื่อท่านสมัครรับข้อมูลสื่อโฆษณาหรือข้อมูลด้านการตลาดจากเรา
1.3 จากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม
1.4 จากการเก็บข้อมูลการใช้แพลตฟอร์มของท่านผ่านบราวเซอร์คุกกี้
1.5 จากการติดต่อสอบถามของท่าน หรือผ่านการโต้ตอบทางอีเมลหรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เช่น โทรศัพท์, Line Official account, Line, Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆของเรา เพื่อที่ผู้ประกอบการและเราสามารถติดต่อท่านกลับได้
1.6 เมื่อท่านเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของเรา หรือแอพพลิเคชั่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เฟสบุ๊ค และ กูเกิ้ล
2. ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้ Facebook Login, Google Login, LINE Login, Email & Password Login โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม
3. เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ของเรา

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม
สำหรับผู้ประกอบการ
1. ข้อมูลที่เก็บจากเว็บไซต์
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล 
1.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น เบอร์โทร อีเมล Line เป็นต้น
1.3 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ เป็นต้น

2. ข้อมูลที่เก็บจากแอปพลิเคชัน
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ และเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล Line เป็นต้น
2.3 ข้อมูลธุรกรรมและการเงิน อาทิ ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัญชีธนาคาร
2.4 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่สถานประกอบการ รูปภาพร้านอาหาร ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทร้านอาหาร จุดสังเกต/วิธีเดินทาง
2.5 ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)
2.6 ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
2.7 หลักฐานแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
2.8 ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสถานประกอบการ
และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับพนักงานพาร์ทไทม์
ข้อมูลที่เก็บจากแอปพลิเคชัน
1. ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด อายุ และเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
2. ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล เป็นต้น
3. ข้อมูลธุรกรรมและการเงิน อาทิ รายละเอียดการชำระเงิน และบัญชีธนาคาร
4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น รูปภาพของท่าน ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลที่เขียนแนะนำตนเอง ประวัติการทำงานในอดีต ประวัติการทำงานจากเรา ข้อมูลยานพาหนะส่วนตัว ผลประเมินการทำงาน และความสนใจของท่านในการทำงานกับเรา
5. ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log)
6. ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ความพึงพอใจของท่านต่อบริการที่ได้รับ และความเห็นต่อการให้บริการของบุคลากร
7. หลักฐานแสดงตัวตน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
8. ข้อมูลตำแหน่งของท่าน 
และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ดังต่อไปนี้ เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ ได้แก่ ประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
เราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ให้ถือว่าผู้ปกครองได้รับรองและรับประกันว่าผู้รับบริการได้รับการยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางเราจัดเก็บจะอยู่ในลักษณะของ Hard Copy, Soft Copy
2. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องมืออุปกรณ์ของเรา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ของทางเรา รวมถึงมีการเก็บข้อมูลในบนระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้แก่ Amazon AWS

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้
1. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล"
3. เราจะเปิดเผยข้อมูลกับพนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยบนแพลตฟอร์มของบริษัท หรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา และเปิดเผยข้อมูลกับผู้ประกอบการ พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการสินค้าหรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 
เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
1. เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังเรา เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่เราโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต่อเนื่องไปจนถึงการให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่เราและท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง
2. เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งานในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่เราจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งเราอาจรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประ โยชน์ในการควบคุม การรับประกันท่านภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต
3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เราอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชี และภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่เราอาจให้แก่ท่าน
4. เพื่อการให้บริการสินค้าหรือบริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา
5. เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเรา ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาท ระหว่างท่านและเรา ไม่ว่าในลักษณะใด 
6. เพื่อประโยชน์ในการจัดฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน
7. เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าบริการ ได้แก่ ค่าจ้างในการไปให้บริการ หรือซื้อสินค้าและบริการ
8. เพื่อยืนยันตัวตนว่าท่านเป็นผู้เดียวในการเข้าถึงบัญชีของท่าน
9. เพื่อวิจัยการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการและท่าน
10. เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับท่านตามข้อกำนหนดและเงื่อนไข รวมถึงการยินยอมให้ท่านสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของเรา ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆที่มีสัญญากับท่าน หรือจะมีสัญญากับท่านในอนาคต
11. เราจัดเก็บจัดเก็บข้อมูลตำแหน่งของท่าน เพื่อประโยชน์กับท่านในแง่ของการประเมินเวลา และระยะทางการไปทำงาน หรือช่วยบอกเส้นทางในกรณีที่ท่านหลงทาง

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้ 
1. สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่เรายังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน
2. สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้                    
3. สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ  เราสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่เราอาจ มีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร
4. สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเรา เรามีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง และ
5. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่เรา ในการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ เราจะประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการภายในองค์กร 
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใน เท่าที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสำหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของท่านและผู้อื่นมากขึ้น
2. พนักงานพาร์ทไทม์ผ่านแพลตฟอร์ม
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับพนักงานที่กำลังหางานผ่านแพลตฟอร์มเท่าที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์ในการในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และสมัครเข้าทำงานเท่านั้น
3. ผู้ประกอบการที่กำลังหาพนักงานผ่านแพลตฟอร์ม
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางอย่างให้กับผู้ประกอบการที่กำลังหาพนักงานผ่านแพลตฟอร์มเท่าที่จำเป็น เพื่อจุดประสงค์ในการในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร และคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำงานเท่านั้น 
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
เราอาจเปิดเผยข้อมูลบางอย่างกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อติดต่อและประสานงานในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของสินค้าหรือบริการ

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกำหนดไว้ เราจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เราเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่
1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent)
หากท่านได้ให้ความยินยอม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่ท่านให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา
2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาได้อย่างไร
3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification)
ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure)
ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของท่านหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ท่านขอให้เราระงับการใช้แทน
6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability)
ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object) 
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ทำขึ้นเพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
8. สิทธิในการร้องเรียน (right to lodge a complaint)
ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำขอใช้สิทธิจากท่าน ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากำหนด ทั้งนี้ หากเราปฏิเสธคำขอ  เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การยื่นคำร้องเพื่อการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านมีความประสงค์ในการยื่นคำร้องเรียนเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมไปถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การขอเพิกถอนการยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคล และการส่งความคิดเห็นต่อการบริการ ท่านสามารถติดต่อได้ทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดในหัวข้อ "ช่องทางการติดต่อ" เพื่อยื่นคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดจากลิงก์ดาวน์โหลดดังต่อไปนี้ 
https://drive.google.com/file/d/1C3373HEq6rNIJgnhT6kLDV6rWrGK4p6w/view?usp=sharing

การโฆษณาและการตลาด
เราอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าวไปยังอีเมลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอสิ่งที่น่าสนใจกับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราผ่านทางอีเมลอีกต่อไป ท่านสามารถกด "ยกเลิกการติดต่อ" ในลิงก์อีเมลหรือติดต่อมายังอีเมลของเราได้

คุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งถัดไปหรือส่งไปยังเว็บไซต์อื่นที่จดจำคุกกี้นั้นได้ คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์
คุกกี้แบบชั่วคราว (Session Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาชั่วคราวจะถูกใช้ในระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์และจะสิ้นสุดลงเมื่อท่านปิดบราวเซอร์
คุกกี้แบบถาวร (Persistent Cookies) คือ คุกกี้ที่มีระยะเวลาอยู่ตลอดจนกว่าหมดอายุหรือถูกลบ ใช้จดจำการตั้งค่าของท่านภายในเว็บไซต์ และจะยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือของท่านแม้ว่าท่านจะปิดเว็บไซต์นั้นแล้ว คุกกี้ดังกล่าวนี้จะช่วยเรื่องความสอดคล้องของข้อมูลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในขณะที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบริการ
คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง คือ คุกกี้ที่ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม
คุกกี้ของบุคคลที่สาม คือ คุกกี้ถูกกำหนดโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแยกต่างหากจากไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม เช่น ผู้ให้บริการข้อมูล โฆษณา หรือการวิเคราะห์บนเว็บไซต์
เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คือ เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลในบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชคุกกี้ HTML 5 และวิธีการอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบนเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้อย่างไร ?
เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โดยเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
เพื่อให้การเข้าบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานและการเข้าถึงบริการของเรา
เพื่อเก็บรวบรวมความสนใจ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านมากขึ้น

ประเภทคุกกี้ที่เราใช้
1. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่ท่านและเพื่อให้ท่านสามารถใช้ท่านลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่ท่าน
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น
3. คุกกี้เพื่อจดจำตัวเลือกการใช้งาน (Functional Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกต่างๆของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งาของเว็บไซต์เรา 
4. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Marketing Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับท่าน คุกกี้เหล่านี้จะจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาและช่วยให้เราประเมินประสิทธิภาพด้านการตลาด นอกจากนี้เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อเสนอโฆษณาที่ท่านอาจสนใจโดยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้งานออนไลน์ของท่านที่ผ่านมา คุกกี้ดังกล่าวนี้เป็นคุกกี้แบบถาวร เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้
ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการตั้งค่าบนบราวเซอร์ของท่านเพื่อเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับท่าน หากท่านปิดการใช้งานหรือลบคุกกี้บางอย่างในการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การใช้งานบนเว็บไซต์หรือท่านลักษณะบางอย่างอาจทำงานได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
   เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ (confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (availability) ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดขึ้น เราจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน เราจะแจ้งการละเมิดให้ท่านทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าตามช่องทางต่าง ๆ เช่น  เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
   เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากท่านเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ ท่านสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้
 
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด
14 ซ.นครอินทร์ 8 แยก 2/8  ตลาดขวัญ  เมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000
อีเมล support@temp.in.th
เว็บไซต์  www.findtemp.in.th, www.temp.in.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0854897354

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นายเศกสิทธิ์ เทียนทองนุกูล
14 ซ.นครอินทร์ 8 แยก 2/8  ตลาดขวัญ  เมืองนนทบุรี  นนทบุรี  11000
อีเมล seksith@findtemp.in.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0854897354
bottom of page