top of page

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

นิยาม:
“แอปพลิเคชัน” หมายถึง แอปพลิเคชัน findTEMP ที่บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด เป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) (ทั้งเวอร์ชันสำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)
“บริการของเรา” หมายถึง แอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบ (Web Hosting) ซึ่งที่อยู่ของเว็บไซต์ (Web Address) ดังกล่าวอาจปรากฏ “www.findtemp.in.th” เป็นส่วนหนึ่งของ URL หรือไม่ก็ได้


“เรา” หมายถึง บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด
“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน และ/หรือบริการของเรา


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการของเรา ซึ่งหมายความรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ แอปพลิเคชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และให้ใช้บังคับรวมถึงแอปพลิเคชันและบริการของเรา ในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมโดยเรา ทั้งนี้ เว้นแต่แอปพลิเคชันหรือบริการของเราดังกล่าวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดตหรือเพิ่มเติมนั้นจะถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้


เราผู้ให้บริการแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในชื่อ findTEMP (“ระบบ”)ซึ่งให้บริการพนักงานเสิร์ฟในรูปแบบพาร์ทไทม์รายวัน(“บริการ”) แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ที่ติดต่อขอใช้บริการ (“ท่าน”) โดยการเชื่อมต่อกับพนักงานเสิร์ฟพาร์ทไทม์รายวัน (“เทมป์”) ของเรา เพื่อให้รายละเอียดและขอบเขตการทำงาน โดยท่านจะต้องชาระเงินค่าใช้บริการล่วงหน้าผ่านการเติมเครดิตในระบบ โดยที่การใช้บริการของเรา ท่านได้ตกลงโดยชัดแจ้งที่จะดาเนินการใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ดังต่อไปนี้


1. ข้อตกลงทั่วไป
1.1 ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการของเรา รวมถึงการใช้สินค้าและบริการ การเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในบริการของเรา ตลอดจน
แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา ในแอปพลิเคชันนี้ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต
1.2 บริการของเรา อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ รายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
1.3 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 1.2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
1.4 ในกรณีที่บริการของเรา หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เรามีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
เราจึงขอให้ผู้ใช้งานโปรดอ่านและทาความเข้าใจรายละเอียดในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ โดยละเอียดก่อนกดปุ่ม “ตกลง” ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้


2.ขอบเขตการใช้บริการ
2.1 ระบบของเราให้บริการเทมป์ผ่านการประกาศจ้างของท่านตามรายละเอียดและขอบเขตการทำงาน ผ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
2.2 ระบบของเรามีจุดประสงค์หลักเพื่อให้บริการเทมป์ เป็นผู้ช่วยพนักงานประจาของท่าน โดยทางเรามีวิธีการควบคุมคุณภาพเทมป์ แต่อาจยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้ทดแทนพนักงานประจาของท่าน ท่านอาจต้องสอนงานเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับร้านของท่าน เพื่อให้เกิดการบริการที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ถ้าท่านทาผิดวัตถุประสงค์ ทางเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้น
2.3 ท่านสามารถใช้บริการเทมป์เฉพาะในขอบเขตการทำงานที่กำหนดไว้ในระบบเท่านั้น หากเกิดความเสียหายจากการใช้งานนอกเหนือจากขอบเขตการทำงานที่กำหนด ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของเทมป์ทั้งหมด เราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้น
2.4 กรณีทางเราสืบทราบได้ว่าท่านกับเทมป์ใช้บริการกันโดยตรงไม่ผ่านระบบ ทางเราจะมีบทลงโทษสำหรับเทมป์ นั้นคือตัดสิทธิ์การใช้บริการผ่านระบบของเทมป์ผู้นั้นอย่างถาวรนับแต่วันที่เราพบการกระทาดังกล่าว รวมถึงท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทาของเทมป์ทุกรูปแบบแทนเรา เนื่องจากไม่อยู่ในระบบของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้น
2.5 กรณีท่านต้องการเทมป์ไปเป็นพนักงานพาร์ทไทม์ประจาหรือพนักงานประจาของทางร้าน โปรดติดต่อเราทางช่องทางต่างๆที่เราแจ้งไว้ เพื่อให้เราดาเนินการติดต่อทางเทมป์และดาเนินการให้ กรณีดาเนินการสาเร็จจะมีค่าธรรมเนียมการดาเนินการ 500 เครดิตต่อเทมป์ 1 คน
2.6 ระบบของเราเป็นการให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สนับสนุนการกระทาที่ผิดกฎหมายทุกประเภท


3.เงื่อนไขในการใช้บริการ
3.1 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างงานใดๆ หมายถึง ยกเลิกการจ้างงานนั้นทั้งงาน ไม่สามารถยกเลิกการจ้างเป็นรายบุคคลได้
3.2 เมื่อท่านประกาศจ้างงาน 2-5 วันล่วงหน้าก่อนวันทำงาน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.2.1 ท่านต้องยืนยันรับเทมป์เข้าทำงานภายในเวลา 24.00 น. ของวันถัดไป นับจากวันประกาศจ้าง มิเช่นนั้นตาแหน่งการจ้างนั้นจะถูกปิดลงและท่านต้องดาเนินการจ้างงานใหม่
3.2.2 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างงานใดๆ ที่ยังไม่มีเทมป์เข้าสมัครงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันทีไม่มีบทลงโทษ
3.2.3 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างงานใดๆ ที่มีเทมป์เข้ามาสมัครงานแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันรับเข้าทำงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันทีไม่มีบทลงโทษ
3.2.4 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างงานใดๆ ที่ได้ยืนยันรับเทมป์เข้าทำงานเรียบร้อยแล้ว มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.2.4.1 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้าง 3-5 วันล่วงหน้าก่อนวันทำงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันที แต่ถูกปรับลดเครดิตจำนวน 50 เครดิต/ครั้ง/คน
3.2.4.2 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้าง 2 วันล่วงหน้าก่อนวันทำงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันที แต่ถูกปรับลดเครดิตจำนวน 100 เครดิต/ครั้ง/คน
3.2.4.3 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้าง 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำงานหรือในวันทำงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันที แต่ถูกปรับลดเครดิตจำนวน 200 เครดิต/ครั้ง/คน
3.3 เมื่อท่านประกาศจ้างงาน 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำงานวันทำงาน มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
3.3.1 ท่านไม่สามารถคัดเลือกเทมป์ได้ด้วยตัวเอง ระบบจะเป็นผู้เลือกเทมป์ที่เหมาะสมให้
3.3.2 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างงานใดๆ ที่ยังไม่มีเทมป์ปรากฏอยู่ในสถานะพร้อมทำงาน ท่านสามารถยกเลิกได้ทันทีไม่มีบทลงโทษ
3.3.3 เมื่อท่านต้องการยกเลิกประกาศจ้างใดๆ ที่มีเทมป์ปรากฏอยู่ในสถานะพร้อมทำงานแล้วท่านสามารถยกเลิกได้ทันที แต่ถูกปรับลดเครดิตจำนวน 200 เครดิต/ครั้ง/คน
3.4 ท่านสามารถยกเลิกการจ้างงานได้ในระบบเท่านั้น โดยระบบจะเปิดให้ยกเลิกการจ้างงานถึงเวลาก่อนเริ่มงาน 3 ชั่วโมง


4.การรับผิดชอบ
4.1 ทางเราสามารถควบคุมคุณภาพการบริการของเทมป์ได้เพียงแค่ในระดับเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าพบปัญหาอย่างร้ายแรง โปรดให้คะแนนการปฏิบัติงาน 1 ดาวแก่เทมป์ ทางเราจะติดต่อกับไปเพื่อสืบหาความจริงและมีมาตรการสำหรับลงโทษต่อไป
4.2 กรณีเทมป์เข้าทำงานสายกว่าเวลาที่ตกลงไว้ในระบบ ท่านสามารถเลือกกำหนดเวลาเข้างานสำหรับเทมป์คนนั้นได้ โดยทางเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยระบบจะคานวณค่าบริการตามระยะเวลาการทำงานที่ท่านแจ้ง
4.3 กรณีเทมป์ขอยกเลิกงานด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางเราจะรีบแจ้งท่านให้เร็วที่สุดผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อส่งเทมป์คนใหม่ไปทำงานแทน แต่ทางเราไม่ยืนยันว่าท่านจะได้เทมป์คนใหม่สำหรับการจ้างงานในเวลาเดิมที่เคยประกาศจ้างรวมทั้งไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นและเราจะมีบทลงโทษเทมป์คนนั้น
4.4 ทางเรามีระบบการโทรยืนยันเทมป์ก่อนไปทำงาน แต่อาจเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นได้ นั้นคือการแจ้งกับระบบว่าไปทำงาน แต่ไม่ได้ไปทำงานจริงตามที่แจ้งไว้ ทางเราจะรีบแจ้งท่านให้เร็วที่สุดผ่านช่องทางติดต่อที่ท่านแจ้งไว้ เพื่อสอบถามถึงความจาเป็นในการใช้เทมป์ โดยท่านสามารถเลือกให้เราส่งเทมป์คนใหม่ไปทำงานแทนในระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง หรือยกเลิกงานได้เช่นกัน และเราจะมีบทลงโทษเทมป์คนนั้น
4.5 กรณีระบบไม่สามารถหาเทมป์ให้ท่านได้ตามที่ท่านต้องการ ทางเราจะไม่คิดค่าบริการแก่ท่านสำหรับเทมป์ที่หาให้ไม่ได้และต้องขออภัยและจะพยายามปรับปรุงระบบเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของท่านให้ดีที่สุด โดยทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4.6 กรณีเทมป์ทาอุปกรณ์ของท่านเสียหาย หรือประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงานให้ท่าน ส่งผลให้เทมป์ พนักงานของท่าน ลูกค้าของท่านได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งกรณีทำงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในร้านของท่าน ท่านสามารถนากฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการควบคุมพนักงานในร้านอาหารของท่าน และดุลยพินิจของท่านในการให้เทมป์ชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
4.7 กรณีที่ท่านพบว่าหน้าตาเทมป์ไม่ตรงกับหน้าตาในแอปพลิเคชัน หรือสงสัยว่ามีการทำงานแทนกัน ให้ติดต่อเราตามช่องทางที่ได้แจ้งไว้ เพื่อพิสูจน์ความจริง โดยถ้าพบว่าเป็นการทำงานแทนกัน ทางเราจะไม่คิดค่าใช้บริการแก่ท่าน และให้บริการท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในโอกาสถัดไป 1 ครั้ง ตามราคาที่ท่านจ้างเทมป์คนนั้นเพื่อใช้บริการ และเราจะมีบทลงโทษเทมป์คนนั้น
4.8 กรณีที่เทมป์ทาสิ่งผิดกฎหมายในร้านของท่าน โปรดแจ้งเราพร้อมหลักฐาน เราจะส่งข้อมูลของเทมป์ให้ท่านเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด แต่เราไม่รับผิดชอบการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมายของเทมป์ทั้งสิ้น


5.การชำระเงินค่าบริการ
5.1 ท่านต้องชาระค่าบริการล่วงหน้าผ่านการเติมเครดิตลงในระบบของเรา โดยมีช่องทางการชาระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และคิวอาร์โค้ดผ่านบัญชีธนาคารหรือช่องทางอื่นในอนาคต โดยท่านต้องมีเครดิตในระบบมากกว่าเครดิตค่าบริการในการใช้บริการเทมป์นั้น ๆ จึงสามารถใช้บริการได้
5.2 เครดิตค่าบริการของเทมป์แตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ได้แก่ วัน ช่วงเวลา ความเร่งด่วนของการจ้างงาน ระยะทางมาทำงานของเทมป์ คะแนนการทำงานของเทมป์จากท่าน และประสบการณ์ทำงานของเทมป์ ตามค่าความสาคัญที่ทางเรากำหนดไว้ ซึ่งท่านสามารถเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้บริการของเราได้
5.3 ท่านสามารถเติมเครดิตผ่านการชาระเงินในระบบได้เท่านั้น ยกเว้นทางเราจะพิจารณาการรับชาระเงินเป็นกรณีไป โดยระบบจัดส่งใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านผ่านอีเมลทุกๆสิ้นเดือน ท่านสามารถระบุความต้องการเพิ่มเติมกรณีต้องการให้จัดส่งใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อที่ทางเราจะส่งใบกากับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริงผ่านทางช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ ทุก ๆ วันสุดท้ายของเดือน กรณีท่านที่จดทะเบียนนิติบุคคลจะต้องส่งหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย คืนกลับมา ให้เราด้วยเช่นกัน
5.4 กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใช้บริการระบบของเรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายการคืนเงินของเรา


6. ข้อสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการ
ท่านจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการในระบบของเรา
6.1. กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คาพิพากษา มติหรือคาสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
6.2. กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
6.3. กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของเรา และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
6.4. กิจกรรมที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวกับเพศ การแสดงออกที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกาเนิดครอบครัว และอื่นๆ การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทาร้ายตัวเองหรือการใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกที่ต่อต้านสังคมซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ
6.5. กิจกรรมที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรา และ/หรือบุคคลภายนอก หรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
6.6. กิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งข้อความโดยการสุ่มไปให้แก่ผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้นข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากเรา ) การเพิ่มผู้ใช้เป็นเพื่อน หรือเข้าไปในกลุ่มพูดคุยโดยการสุ่ม หรือกิจกรรมอื่นใดที่เรา ถือว่าเป็นการส่งข้อความรบกวน (spamming)
6.7. กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนสิทธิในการใช้เนื้อหาฯ เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา
6.8. กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการขาย การตลาด โฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจากเรา ) กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อการกระทาทางเพศหรือการกระทาที่อนาจาร กิจกรรมที่มีการใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการพบบุคคลเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ กิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทผู้ใช้รายอื่นๆ หรือกิจกรรมที่ใช้บริการฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของบริการฯ
6.9. กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อหรือเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่ต่อต้านสังคม
6.10. กิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาหรือการเชื้อเชิญให้เข้ากลุ่มทางศาสนา
6.11. กิจกรรมที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ในทานองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
6.12. กิจกรรมที่แทรกแซงเครื่องแม่ข่าย และ/หรือระบบเครือข่ายของบริการฯ กิจกรรมซึ่งเป็นการใช้บริการฯ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บ็อท (BOTs) เครื่องมือเพื่อการโกง หรือวิธีการทางเทคนิคอื่นๆ กิจกรรมที่ใช้ข้อบกพร่องของบริการฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน กิจกรรมที่ทาการสอบถามอย่างไม่สมควร และ/หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ควรได้ เช่น การถามคาถามเดียวกันซ้าๆ เกินความจาเป็น และกิจกรรมที่แทรกแซงการให้บริการฯ ของเรา หรือการใช้บริการฯ ของผู้ใช้
6.13. กิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.12 ข้างต้น
6.14. กิจกรรมอื่นๆ ที่เรา เห็นว่าไม่เหมาะสม


7. รหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password)
7.1 ในกรณีที่ท่านได้รับรหัสประจาตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) สำหรับการทดลองใช้บริการแอปพลิเคชัน (Free Trial User) ในการใช้บริการแอปพลิเคชัน โดยท่านจะต้องเก็บรักษารหัสประจาตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้บริการและทารายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยรหัสประจาตัวและรหัสผ่านของท่านในแอปพลิเคชันนี้ให้ถือว่าการกระทาดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์และเป็นการกระทาของท่านเอง หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ท่านจะต้องรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ และท่านตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้เรารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้งานทุกกรณี
7.2 ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านสามารถ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรหัสประจาตัว รหัสผ่าน หรือรหัสลับของท่าน และ/หรือการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอดเวลาด้วยตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและวิธีการของแอปพลิเคชันนี้โดยท่านเป็นผู้กำหนด โดยเราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์


8. การเชื่อมโยงเว็บไซต์
แอปพลิเคชันนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับฟังก์ชัน (Functions) ฟีเจอร์ (Features) หรือเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้มีขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของเรา ดังนั้น เราจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้บริการโปรดศึกษาข้อตกลงต่าง ๆ และเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น


9. การรับรองและการรับประกันของท่าน
ท่านรับรองและรับประกันว่า:
9.1 ท่านมีบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทาสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
9.2 ท่านจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คาสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด


10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ
10.1 ทางเรามีสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ตลอดเวลาโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางอีเมลของท่าน
10.2 ทางเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับหรือยกเลิกรูปแบบการบริการใดๆได้ตลอดเวลา ซึ่งรวมถึงวิธีการชาระเงินอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งท่านหรือให้เหตุผลใดๆ เราอาจยังกำหนดคุณสมบัติบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงการใช้งานบริการบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้งท่านหรือรับผิดใดๆทั้งสิ้น
10.3 เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึงการใช้บริการ เมื่อพบความปกติในการใช้งานของท่าน เช่นกรณีมีการทุจริตต่างๆ


11. ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา
ผลงานทั้งหมดที่มีในบริการของเรา ฯ เช่น เนื้อหา ข้อความ กราฟิก โลโก้ ปุ่มไอคอน รูปภาพ และอื่นๆโดยรวม อีกทั้งบนเว็บไซต์ล้วนเป็นทรัพย์สินของเรา ฯ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมายสากลอย่างไม่จำกัดว่าด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ ที่คุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของเรา ท่านตกลงที่จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและข้อจำกัดที่มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะคอยติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงคาบรรยายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในผลงานและจะไม่ทาการเปลี่ยนแปลงผลงานดังกล่าวที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในผลงานนั้น หากมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านเห็นด้วยว่าท่านไม่สามารถครอบครองสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการดาวน์โหลดเนื้อหานั้นๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ หากมิได้มีการกำหนดไว้ตามกฎหมายหรือมิได้รับอนุญาตจากเงื่อนไขการให้บริการของทางเว็บไซต์ รวมถึงผู้ท่านไม่สามารถดัดแปลง ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับเพื่อทาขึ้นมาใหม่ เผยแพร่ ส่งผ่าน จัดแสดง มีส่วนร่วมในการขาย สร้างผลงานลอกเลียนแบบ หรือหาผลประโยชน์ในทางพาณิชย์กับบุคคลที่อื่นจากเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากเรา และเจ้าของผลงานนั้นๆ เราไม่อนุญาตท่านให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ฯหรือของเจ้าของลิขสิทธิ์ของเรา ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้


12. การละเมิดลิขสิทธิ์
ท่านรับรองว่าการใช้บริการของท่านมิได้ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิตามกฎหมาย (รวมทั้งสิทธิความเป็นส่วนบุคคลและการเปิดเผยต่อสาธารณะ) ของบุคคลอื่น หรือระเบียบสังคมหรือกฎหมายต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หากปรากฏในภายหลังว่า เนื้อหาของท่านมีการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และมีการเรียกร้องค่าเสียหาย ท่านจะดาเนินการทั้งปวง เพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว ท่านตกลงที่จะรับผิดและชดใช้
ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความให้แก่เรา ฯ ทั้งหมด อันเนื่องจากผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดดังกล่าว


13. ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ
ทางเรา ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงานหรือผู้บริหารของเรา ปฏิเสธความรับผิดชอบในสถานการณ์ใด ๆ ต่อค่าเสียหายใด ๆ ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบริการอื่น ๆ หรือสินค้าที่ได้รับผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่น ๆ และหมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ โดยประมาท โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่จะเป็นการลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การเสียรายได้ การเสียกาไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกาไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ต่อทรัพย์สิน ต่อชื่อเสียง ต่อข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่น ๆ ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม


14. การให้ข้อมูลเป็นเท็จ
หากเราพบว่าท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นเท็จ และเมื่อสอบถามพบว่าไม่มีเหตุผลอันสมควรที่กระทาการดังกล่าว เราจะตัดสิทธิ์การใช้บริการอย่างถาวร รวมถึงถ้าเกิดความเสียหายต่อเราและเทมป์ของเรา เราจะดาเนินคดีตามกฎหมายด้วยอัตราโทษสูงสุด


15. กฎหมายที่ใช้บังคับ
เงื่อนไขการให้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คานึงถึงความขัดแย้งกับกฎแห่งกฎหมาย และกฎหมายธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ ถูกสงวนสิทธิ์ไว้อย่างชัดแจ้ง เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง การเรียกร้องสิทธิหรือความแตกต่างทุกประเภทที่อาจจะเกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ ต่อหรือเกี่ยวข้องกับเรา หรือฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการนี้ ให้ส่งเรื่องและยุติในขั้นตอนสุดท้ายโดยอนุญาโตตุลาการประเทศไทยตามกฎการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ (“กฎ THAC”) ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งถือว่าได้รวมกฎเข้าไว้โดยการอ้างอิงในส่วนนี้ จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่ง 1 ท่านและภาษาในการอนุญาโตตุลาการคือภาษาไทย16. ข้อแนะนำมาตราการต่อสถานการณ์ covid-19 
   เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางเราจะได้มีการประเมินความเสี่ยงของพนักงาน TEMP ผ่านการสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนไปให้บริการทุกครั้ง และเพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ท่านจะต้องจัดให้มีการปฎิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสมและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่พนักงานTEMP ดังต่อไปนี้ 
   16.1 จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนให้พนักงาน TEMP เข้าปฎิบัติงานในร้าน เช่น การสอบถามความเสี่ยง สอบถามอาการ รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น
   16.2 ให้พนักงานล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
   16.3 ให้รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม และสวมหน้ากากอนามัย
   16.4 หากพนักงาน TEMP แจ้งต่อท่านว่ารู้สึกมีอาการป่วย ท่านต้องให้พนักงานหยุดทำงานทันที พร้อมแจ้งเรา เพื่อให้เราดำเนินการส่งพนักงานคนใหม่ไปทดแทน
   เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ที่ร้ายแรงขึ้น ทำให้เราไม่สามารถตรวจสอบความเสี่ยงต่อ COVID-19 ของพนักงานTEMPของเราได้แน่ชัด ท่านจึงควรทำตามข้อแนะนำมาตราการฯของเรา และหากเกิดความเสียหายต่อการที่พนักงานTEMP ติดเชื้อ COVID-19 ทางเราจึงขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นทุกกรณี 
 


หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนการสมัครใช้บริการระบบของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล support@findtemp.in.th
bottom of page