top of page

findTEMP เอาใจสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

findTEMP ดำเนินการผลักดันให้พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพพนักงานให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ และได้ตามมาตรฐานกรมอนามัย

น้องพนักงาน findTEMP ที่มีการผ่านการอบรมหลักผู้สัมผัสอาหาร จะได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองจากกรมอนามัย

........


ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นใบประกาศนียบัตรของน้องพนักงานได้ เพื่อเป็นตัวช่วยในการคัดกรองพนักงานที่ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ


ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น


  • ลดเวลาสรรหา ลดเวลาอบรม ช่วยควบคุมต้นทุนแรงงาน และต้นทุนทีมงานฝ่ายบุคคล

  • พนักงานผ่านการอบรมการปฏิบัติงานเบื้องต้น และบางส่วนผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารแล้ว

  • มีระบบรีวิวพนักงาน ระบบคะแนนการทำงาน ระบบแสดงใบประกาศ/ใบรับรองการผ่านการฝึกอบรม


สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ IOS และ Android
สนใจสมัครใช้งาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


Line @findTEMP
Comments


bottom of page