บริการจัดเลี้ยง
ค่าบริการปรับเปลี่ยนได้ตามประเภทการจ้างงานและจำนวนการจ้างพนักงาน

ค่าบริการ

ร้านอาหารทั่วไป

หมายเหตุ จ้างขั้นต่ำเพียง 4 ชั่วโมงต่อวัน

ลักษณะการจ้างงาน

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

วันศุกร์ - วันอาทิตย์

วันหยุดนักขัตฤกษ์

จ้าง 2 - 5 วันล่วงหน้า

54 - 58

57 - 63

63 - 67

จ้างด่วน 1 วันล่วงหน้า

59

63

71

หน่วย : บาท/ชั่วโมง 

ไม่มีค่าแรกเข้า เติมเครดิตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน ตัดจ่ายตามการใช้งานจริงเป็นรายชั่วโมง

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและหักภาษี ณ ที่จ่าย