นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)

ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


นิยาม
“ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ
“เรา” หมายถึง บริษัท บีทูดับบลิว จาำกัด


บริษัท บีทูดับบลิว จำกัด พัฒนาแอปพลิเคชัน และระบบของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เชื่อมต่อกับผู้ใช้บริการได้เข้าสู่สิ่งดีๆได้ดียิ่งขึ้น และส่วนสำคัญที่เราใช้พัฒนาระบบ คือ ข้อมูลต่างๆ
ในขณะเดียวกันเรา ให้ความสาำคัญต่อความเป็นส่วนตัว เราจะทาำงานอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความลับ และควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย โดยที่ท่านสามารถเลือกที่จะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ได้ โดยความยินยอมและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกแบ่งเป็น 3 หัวข้อ เพื่อให้สิทธิอย่างเต็มที่
1.ความยินยอมในการอำนวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
2.ความยินยอมในการให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
3.ความยินยอมในการทาการตลาด โฆษณา และนาำเสนอสินค้า หรือบริการแบบคัดสรรสาำหรับท่าน


ความยินยอมในการอานวยความสะดวก และพัฒนาการใช้บริการ
เพื่อให้ท่านใช้งานได้สะดวก ตรงตามต้องการมากขึ้น เราอาจเก็บข้อมูลของท่าน และนาำมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงบริการของเรา รวมไปถึงการอานวยความสะดวก เพื่อให้ประสบการณ์ใช้งานของท่านใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการ และเพื่อความพึงพอใจของท่าน ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล นาำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น


ความยินยอมในการให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
1. บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านให้ไว้โดยตรง ข้อมูลที่เราได้รับจากการใช้บริการของท่าน หรือข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลที่สาม ทั้งข้อมูลที่เรามีอยู่ในปัจจุบันและที่เราจะได้รับในอนาคตอันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ การเข้าถึง การใช้งานเนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันต่าง ๆ ในแอปพลิเคชัน findTEMP ซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการ และ/หรือแอปพลิเคชันชื่ออื่นใดที่เราเป็นผู้พัฒนาหรือปรับแต่ง (Customize) จากแอปพลิเคชัน findTEMP ให้กับบุคคลอื่น(ทั้งเวอร์ชันสาำหรับคอมพิวเตอร์ (PC Version) และเวอร์ชันที่ให้บริการในโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ (Mobile Version)) (“แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (รวมเรียกว่า “บริการของเรา”)
2. ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เมื่อท่านได้ดาำเนินการใด ๆ เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันนี้ ตลอดจนการเข้าถึงหรือใช้งานส่วนหนึ่งส่วนใดในแอปพลิเคชันนี้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กาหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ได้กาหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันนี้และที่ได้กาหนดไว้ในเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยท่านรับทราบและตกลงว่า เราอาจดาำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กาหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี เราจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันนี้ หรือเว็บไซต์ที่ได้ฝากเว็บไซต์ไว้ที่ระบบของเรา (Web Hosting) (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสาำคัญ เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบ และเมื่อท่านได้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าท่านตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว
เราผู้ให้บริการพนักงานในรูปแบบพาร์ทไทม์รายวันสาำหรับร้านอาหาร ผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเราในชื่อfindTEMP นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้กาหนดการจัดเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการที่สามารถระบุตัวตนได้ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ชื่อบริษัท ที่อยู่ ภาพถ่าย บัตรประจาตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ให้แก่ ลูกค้า พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์พนักงานาร์ทไทม์รายวัน และผู้รับจ้าง (“ผู้รับบริการ”) ซึ่งท่านสมัครใจในการสร้างข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรารวมทั้งยินยอมและยอมรับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ภาพรวมการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการที่เข้าใช้บริการของเรา ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ทางเราขอแนะนาำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัว
ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จาเป็นสาำหรับการดาำเนินการเพี่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการของเรา ใครเป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ท้ายที่สุดแล้วท่านจะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนตัวของท่านเพียงผู้เดียวเท่านั้น เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องความถูกต้องของผู้รับบริการไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราอย่างสมัครใจจากการที่ผู้รับบริการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของท่าน ได้แก่ ข้อมูลแสดงตาแหน่งของผู้รับบริการ ข้อมูลธุรกรรม(ช่องทางการชาระเงิน) ข้อมูลการใช้งานฟีเจอร์ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเพิ่มเติมผ่านฟีเจอร์เพื่อใช้สื่อสาร
ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากการที่ท่านติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางให้บริการ เช่น การส่งข้อความผ่านตัวอักษร การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ หากผู้รับบริการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาในการติดต่อด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราอาจรวบรวมข้อมูลเท่าที่จาเป็นสาำหรับการติดต่อผู้รับบริการ และปฏิบัติตามคาขอของผู้รับบริการ
ข้อมูลที่เรารวบรวมได้มาจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่นพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร พาร์ทเนอร์พนักงานเสิร์ฟพาร์ทไทม์รายวัน พาร์ทเนอร์จัดอบรม และสัมมนา
ข้อมูลที่ระบบเก็บรวบรวมอัตโนมัติ คุ้กกี้ (Cookies) เช่น เก็บสถานการณ์เข้าใช้งานในระบบ เพื่อปรับปรุงการใช้งาน
ข้อมูลส่วนตัวที่เราจัดเก็บ


เว็บไซต์ของเรา
1.การลงทะเบียนล่วงหน้า โดยให้กรอกข้อมูล (เก็บข้อมูล)เพื่อที่ทางเราจะติดต่อไปที่ไลน์และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของร้านเพื่อให้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันในภายหลัง ได้แก่
1.1 ชื่อร้านอาหาร
1.2 บริเวณที่อยู่ร้านอาหาร
1.3 ชื่อผู้ใช้บริการ
1.4 เบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้บริการ
1.5 ไอดีไลน์เจ้าของร้าน
2. ประวัติร้านอาหารที่เคยร่วมงานกัน เพื่อรีวิวความประทับใจของร้านอาหารที่ร่วมงานกัน ได้แก่
2.1 มีเปิดเผยข้อมูลชื่อร้านอาหาร รูปภาพในร้าน
2. 2 มีการเปิดเผยข้อมูลผู้มาติดต่อในการรีวิวพนักงานเสิร์ฟที่มาทาำงานร้าน
3. ข้อมูลติดต่อผ่าน FACEBOOK LINE ID IG เบอร์โทรศัพท์ ข้อความดึงดูดให้ใช้บริการ APP ได้แก่
3.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
4. ลักษณะการบริการของ APP ได้แก่
4.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
5. บทความแนะนาำ ส่งเสริมให้ใช้ APP ได้แก่
5.1 มีการกล่าวถึงบุคคลที่ 3 อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล


สาำหรับแอปพลิเคชัน findTEMP
1.แอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบโดยการ LOGIN ผ่านเบอร์โทรศัพท์
2.มีการขอให้เปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์มือถือสาำหรับรับข่าวสารจาก APP
3.มีการเก็บข้อมูลร้านอาหาร ได้แก่
3.1 ชื่อ-นามสกุล ผู้ใช้บริการ (กรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)
3.2 ชื่อบริษัท (กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล)
3.3 บัตรประจาตัวประชาชน ผู้ใช้บริการ (กรณีผู้ใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา)
3.4 เลขประจาตัวผู้เสียภาษี (กรณีผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคล)
3.5 ที่อยู่
3.6 ชื่อร้านอาหาร
3.7 ประเภทร้านอาหาร
3.8 รูปภาพร้านอาหาร 3 รูป
3.9 เบอร์โทรศัพท์
3.10 เบอร์โทรศัพท์ของร้านอาหาร
3.11 อีเมล
3.12 จุดสังเกต/วิธีเดินทาง
3.13 ที่ตั้งร้านอาหาร ปักหมุดจาก google map
3.14 ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต และบัญชีธนาคาร
4.มีการเปิดเผยข้อมูลร้านอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่
4.1 ชื่อร้านอาหาร
4.2 ประเภทร้านอาหาร
4.3 รูปภาพร้านอาหาร 3 รูป
4.4 จุดสังเกต/วิธีเดินทาง
4.5 ที่ตั้งร้านอาหาร ปักหมุดจาก google map
4.6 แผนผังโต๊ะอาหารของร้านคร่าวๆ
5.มีการเปิดเผยข้อมูลร้านอาหารให้แก่บุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นนิติบุคคลสาำหรับธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่
5.1 ข้อมูลบัตรเครดิต เดบิต และบัญชีธนาคาร


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดเตรียมการให้บริการ และพัฒนาการบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา ได้แก่ การยืนยันตัวบุคคลของผู้รับบริการ การใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆที่จาเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสาำหรับการให้บริการ การประมวลผลจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเพื่อจัดการรางวัลและคะแนนสะสม การสร้าง จัดการบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อแสดงโฆษณา โปรโมชัน และข้อเสนอที่ปรับแต่งตามความสนใจของผู้รับบริการบนเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์โซเชียลมีเดีย การประมวลผลในการชาระเงินของผู้รับบริการและโอนเงินไปยังผู้รับบริการ การสืบสวน ตรวจสอบ ป้องกัน และดาำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมทั้งจัดการปัญหาเชิงเทคนิคและการพัฒนาการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ในแอปพลิเคชัน
นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของผู้รับบริการได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ยกเว้นกรณีที่ทีมงาน เรามีสิทธิตามกฎหมาย หรือจาเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจาเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจาเป็นต้องทาเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของทีมงานเรา
สาำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ได้กล่าวถึงผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี หากผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ให้ถือว่าผู้ปกครองได้รับรองและรับประกันว่าผู้รับบริการได้รับการยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การใช้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อผู้รับบริการร้องขอ เช่น หากผู้รับบริการร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของเรา เราอาจให้ข้อมูลบุคคลของผู้รับบริการแก่พาร์ทเนอร์ของเรา
เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ได้แก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทวิจัย รวมถึงผู้ให้บริการประมวลผลและอานวยความสะดวกในการชาระเงิน เนื่องจาก เพื่อทาำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา โดยที่บุคคลที่สามต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นใด


ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราได้จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนาำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดาำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหาย หรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี


เราเก็บข้อมูลของผู้รับบริการไว้นานแค่ไหน
เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเกินความจาเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลจะถูกทาำให้ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล ถูกทาำลายหรือลบออกจากระบบของเราเมื่อไม่จาเป็นต้องใช้แล้ว
เราใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้รับบริการจะได้รับการประมวลผลและเก็บรักษาตามหลักการต่อไปนี้:
1.เราจะใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้รับบริการ
2.เราจะทาตามที่กฎหมาย สัญญา หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด
3.ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการจะมีการจัดเก็บเป็นระยะเวลานานเท่าที่จาเป็นเพื่อวัตถุประสงค์สาำหรับการประมวลผลข้อมูลนั้น หรือนานขึ้นหากมีการกาหนดไว้ในสัญญา โดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสม


สิทธิ์ของผู้ใช้บริการมีอะไรบ้าง
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถขอให้เราบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม และขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยจากท่านสาำหรับการดาำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธที่จะดาำเนินการตามคาร้องขอที่มีลัษณะเป็นการร้องขอซ้า ๆ คาขอที่ไม่มีเหตุผลสมควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคที่เกินกว่าเหตุ หรือเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อืน หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแน่แท้ หรือซึ่งการเข้าถึงนั้นไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากต้องการส่งคาขอที่เกี่ยวกับสิทธิ์ของท่านหรือสอบถามข้อมูล


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง ผู้รับบริการจึงควรตรวจสอบข้อมูลในหน้านี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากจะถือว่าภายหลังการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลทันทีหลังจากการเขียนลงในหน้านี้


การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษา และนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
ความยินยอมในการทาการตลาด โฆษณา และนาำเสนอสินค้า หรือบริการแบบคัดสรรสาำหรับท่าน
เพื่อให้คุณได้รับข้อเสนอ โปรโมชัน เนื้อหา สิ้นค้า หรือบริการที่คัดสรร สาำหรับท่านโดยเฉพาะ และเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้มีความทันสมัย และตอบโจทย์ของท่านมากยิ่งขึ้น เราอาจเก็บข้อมูลของท่านมาวิเคราะห์ รวมถึงทาการโฆษณาต่างๆ ท่านยินยอมให้เราเก็บรวบรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

ติดต่อเรา
หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อ support@findtemp.in.th


แก้ไขเพิ่มเติม
วันที 24 เมษายน 2564